เพราะเหตุใดจึงควรเลือก CITY UNIVERSITY OF SEATTLE

 • หนึ่งในสามมหาวิทยาลัยในรัฐวอชิงตันที่
 • ผลิตมหาบัณฑิต MBA ออกมามากที่สุด
 • ค่าเล่าเรียนไม่แพง และมีทุนการศึกษาให้
 • ไม่ต้องใช้คะแนน GMAT, GRE, SAT หรือ ACT

group of international students smiling

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ CityU โดยผนวกประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจเข้ากับการเน้นหนักที่สาย
สัมพันธ์และวิธีปฏิบัติทางธุรกิจทั่วโลก นักศึกษาจะเลือกเรียนสาขาใดก็ได้ตั้งแต่ การตลาด การเงิน และการบริหารโครงการ

MBA แบบมีความช่วยเหลือด้านภาษา

MBA แบบมีความช่วยเหลือด้านภาษา
MBA แบบมีความช่วยเหลือด้านภาษา (Language-Assisted MBA หรือ AMBA) ให้นักศึกษาสามารถเรียนวิชาต่าง ๆ
ของหลักสูตร MBA ไปพร้อม ๆ กันกับวิชาภาษาอังกฤษได้ อันจะทำให้นักศึกษาจบหลักสูตรได้รวดเร็วกว่าการตอบรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยปกติ

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารโครงการ

สาขาการบริหารโครงการสอนนักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน จัดระบบ และนำทีมพนักงานให้บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
งานตำแหน่งผู้จัดการโครงการเป็นที่ต้องการอย่างสูงในอุตสาหกรรมการผลิตและวิศวกรรม ตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวง
ผลกำไรหลายแห่งทั่วโลก

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาระบบคอมพิวเตอร์

นักศึกษาที่จบปริญญาตรีสาขาระบบคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถก้าวหน้าในอาชีพได้! นักศึกษาจะเรียนรู้ทักษะ
ขั้นสูงในด้านต่าง ๆ เช่น การเขียนโปรแกรม การบริหารโครงการ และการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

หลักสูตรนี้เตรียมนักศึกษาให้ทำงานในสาขาสุขภาพจิตในฐานะผู้ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านครอบครัวบำบัด
โดยนักศึกษามีโอกาสฝึกฝนจริงในการให้คำปรึกษาควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎี

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนี้เตรียมนักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็น เพื่อให้สวมบทบาทการเป็นผู้นำในวงการธุรกิจใด ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
โดยมุ่งเน้นที่ทักษะพื้นฐานทางธุรกิจ เช่น การตลาด การเงิน และเศรษฐศาสตร์

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการ

หลักสูตรนี้เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการจัดการและนำกลุ่มหรือทีมพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานในสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ โดยเน้นหนักที่ความเป็นผู้นำและทักษะในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

City University of Seattle เสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมดแปดระดับ และยังเสนอสัมมนาเฉพาะด้าน เพื่อช่วยนักศึกษา
ในด้านต่าง ๆ เช่น การออกเสียง และคะแนน TOEFL

 • เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับที่ 4 และสะอาดที่สุด อันดับที่ 2 ในสหรัฐฯ
 • ระบบการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่กว้าง รวมทั้ง รถไฟฟ้าไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติลทาโคมาโดยตรง
 • เป็นที่ตั้งของบริษัทข้ามชาติหลายบริษัท เช่น ไมโครซอฟท์ โบอิ้ง และสตาร์บัคส์
 • สภาพอากาศที่อบอุ่นและสภาพแวดล้อมที่สะอาด
ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าหนังสือ (ภาคฤดูร้อน 2016 – ภาคฤดูใบไม้ผลิ 2017)

ปริญญาตรี (1 ปี) $26,009
ปริญญาโท (1 ปี) $24,515
โปรแกรมภาษาอังกฤษ (ELP) ต่อการเรียน 5 สัปดาห์ $1,534
ค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัย การเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (1 ปี) $17,016

* หมายเหตุ: ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

City University of Seattle มีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษานานาชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ CityU ทุนการ ศึกษาเหล่านี้เปิดให้แก่นักศึกษานานาชาติทุกคนที่มีวีซ่า F-1 และกำลังศึกษาหลักสูตรที่ City University of Seattle

การมอบทุนการศึกษาจะเป็นไปตามลำดับการสมัครเข้ามาของนักศึกษา
1. นักศึกษาต้องมีผลการเรียนรวมมากกว่า 80% ในใบแสดงผลการเรียนของที่ส่งเข้ามา (คำนวณโดยฝ่ายทะเบียนของ CityU)
2. ทุนการศึกษาจะมอบให้หนึ่งครั้ง โดยจำนวนเงินขึ้นอยู่กับผลการเรียนเฉลี่ยที่คำนวณได้ และเริ่มตั้งแต่ $2,000 ถึง $5,000
3. ต้องส่งใบสมัครอย่างน้อยสามเดือนก่อนการเข้าเรียนในภาคการศึกษาแรกของนักศึกษา

ข้อกำหนดสำหรับการสมัคร

หมดเขตรับสมคั ร

ภาคการศึกษา เริ่มเรียน หมดเขต รับสมัคร
ภาคฤดูใบไม้ร่วง ตุลาคม 1 สิงหาคม
ภาคฤดูหนาว มกราคม 1 พฤศจิกายน
ภาคฤดูใบไม้ผลิ เมษายน 1 กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน กรกฎาคม 1 พฤษภาคม

ข้อกำหนดสำหรับการสมัคร

 1. ใบสมัครสำหรับนักศึกษานานาชาติ
 2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50
 3. ต้นฉบับหรือสำเนาประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียน ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้อง (พร้อมคำแปล ภาษาอังกฤษที่มีคำรับรองคำแปลถูกต้อง)
 4. หลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
 5. การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (หากสมัครผ่านทางตัวแทนที่ ได้รับอนุมัติของ CityU)
 6. สำเนาหนังสือเดินทาง
 7. ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารและแบบฟอร์มแสดงสถานะ ทางการเงิน ตลอดจนจดหมายจากผู้ให้การอุปถัมภ์ด้านการ เงิน หากเกี่ยวข้อง
 8. หลังจากเดินทางมาถึงสหรัฐฯ: สำเนาแบบฟอร์ม I-94 วีซ่า และตราประทับการเข้าประเทศ
 9. สำหรับนักเรียนที่โอนหน่วยกิตมาจากมหาวิทยาลัยอีกแห่ง หนึ่งในสหรัฐฯ: แบบฟอร์มการประเมินการโอนหน่วยกิต ของนักศึกษานานาชาติ และสำเนาแบบฟอร์ม I-20
 10. อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียนและ วันที่เริ่มเรียน

การจัดอันดับและการรับรองวิทยฐานะ

 • NWCCU – City University of Seattle ได้รับการรับรองวิทยฐานะอย่างเต็มที่โดย Northwest Commission on Colleges and Universities
 • ACBSP – สำนักวิชาการจัดการของเราได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) ซึ่งมุ่งเน้นที่ความเป็นเลิศในการสอนและผลการเรียนรู้ที่ดีของนักศึกษา
 • PMI – หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโครงการ ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Project Management Institute (PMI) สำหรับโปรแกรมการศึกษาการจัดการโครงการ เราเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่สถาบันการศึกษาทั่วโลกที่ได้รับ การรับรองวิทยฐานะนี้
 • AAIEP – หลักสูตรภาษาอังกฤษของ CityU เป็นสมาชิกของ American Association of Intensive English Programs ท็อป 50 – City University of Seattle ติดหนึ่งใน 50 อันดับแรกสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางออนไลน์ที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ ในปี 2013 โดยการจัดอันดับของ US News & World

REQUEST INFORMATION

* Indicates a required field.By clicking SUBMIT, I understand and agree to CityU's privacy policy.